Kategória F

Kategória F

Špeciálna kategória F – Prepojenie projektov „Recykluj a vyhraj“ a „Integrácia“

Top 3

 1. Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom Jedna myšlienka, jeden cieľ s MILK AGROM ľuďom a prírode pomáhať chcem
 2. Základná škola s materskou školou Lipovce, Lipovce 125, 082 36
 3. Základná škola Ľubotice, Strážnická 26

Aký je Váš názor na spoluprácu projektov „Recykluj a vyhraj“ a „Integrácia“, ako vnímate ideové prepojenia projektov, aká je Vaša predstava o prepojení projektov v praxi? Vaše názory posielajte na recyklujavyhraj@milkagro.sk.
Firma odmení 3 najlepšie návrhy na ideové prepojenie – SLOVNÉ LOGO projektov !!!


Chráňme život spoločne / Deti Zeme / Odvaha chrániť život - ZŠ Tarnov

Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi zložitá a ťažká úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie, kontaminované vodné zdroje a pôda – to všetko sa podpísalo na vznik globálnych ekologických problémov, ktoré začali ohrozovať život na Zemi. Zabrzdiť postup a dôsledky globálnych ekologických problémov sa podarí len vtedy, ak sa začnú riešiť lokálne environmentálne problémy.  A o to sa musíme pokúsiť všetci, každý v rámci svojich možnosti.

Spoločnosť Milkagro s.r.o.  v spolupráci s Projektom Integrácia túto zložitú úlohu už riešiť začala. Každoročným vyhlasovaním súťaže „Recykluj a vyhraj“ sa zapája do separácie a recyklácie odpadu množstvo škôl. Separácia a recyklácia je jedným zo spôsobov ako odbremeniť negatívne zaťaženie prírody. Tým, že súťažou oslovila deti, oslovila tým aj rodiny a širšie okolie, kde deti vyrastajú. Je preto dôležité neprestajne sa obzerať okolo seba a krok po kroku neprestajne zapájať stále nových a nových jedincov. A deti to svojou úprimnosťou, vynaliezavosťou a spontánnosťou  určite dokážu. Prostredníctvom detí sa tak všetci spájame pri riešení už spomínanej zložitej úlohy – ochrane prírody, záchrane života na Zemi. Lebo iba v zdravom prostredí môžu vyrastať zdraví jedinci.

Zároveň naším deťom v MŠ,ZŠ ale aj SŠ podvedome, ale aj cielene vytvárame prostredie, kde sa odpad separuje (Eko - vláčik Separáčik, Ježko Separko,  a iné).  S týmito návykmi potom deti prichádzajú do rodín, kde separácia odpadu môže plynule prebiehať ďalej. Mohli by sme pouvažovať a do škôl (prihlásených škôl do súťaže „Recykluj a vyhraj“) vymyslieť a zaviesť jednotný, zaujímavý systém separácie odpadu (zberné nádoby). Tým by sme sa opäť mohli spájať a integrovať do jedného celku.

Ďalej spoločnosť Milkagro s.r.o. podporuje u deti kreativitu formou kategórie E  voľná tvorba. Takto sa deti učia recyklácii – vyrobiť z odpadu nový výrobok lebo polotovar, čím sa šetria prírodné zdroje surovín, ktorých zásoby sú obmedzené.

A ako to v súťažiach býva zvykom, najlepší sú odmeňovaní. Tu preberá úlohu Projekt Integrácia, ktorý za odmenu pozýva víťazné školy na zaujímavé podujatie – koncert Integrácia, kde si deti užijú svojich obľúbených umelcov, športovcov ... Toto podujatie nás všetkých spája bez rozdielu, tak ako bez rozdielu svieti slnko na všetkých. Či sme jedinci zdraví alebo jedinci s určitou formou postihnutia – odchýlkou v zdraví – telesnom, psychickom, sociálnom.

Pri písaní tohto názoru som sa sama nejako zacyklila:

dieťa = život → rodina = spoločnosť → príroda = životné prostredie → odpad = separácia a recyklácia → ochrana života = spoločný cieľ → dieťa = život → .....

A na záver pripájam jeden príbeh od Bruna Ferrera z knihy Niekedy stačí jeden slnečný lúč, z vydavateľstva Don Bosco, str. 47: MORSKÉ HVIEZDICE

Nad morom sa rozpútala strašná búrka. Ostré poryvy vetra pretínali vodu, dvíhali ju v obrovských vlnách, ktoré narážali na pobrežie ako údery kladiva  a ako oceľové radlice preorávali morské dno a vyhadzovali z hlbín na desiatky metrov od mora malé zvieratká, kôrovce, mäkkýše.

Keď búrka prešla, tak rýchlo ako prišla, voda sa utíšila  a ustúpila. Pobrežie bolo plné bahna, v ktorom sa v agónii zmietali tisíce morských hviezdic. Bolo ich toľko, že pobrežie sa zdalo zafarbené do ružova.

Prilákalo to mnoho ľudí z celého pobrežia. Prišla si to nafilmovať aj televízia. Morské hviezdice sa už skoro nehýbali. Umierali.

Prizeral sa na to aj jeden otec s dieťaťom, ktoré držal za ruku. Chlapec sa pozeral na malé morské hviezdice očami plnými smútku. Všetci tu stáli, pozerali, ale nik nepohol ani prstom .Chlapček sa zrazu vyšmykol z otcovej ruky, vyzul sa a rozbehol sa na pobrežie. Sklonil sa a do malých rúčok nabral tri malé hviezdice a utekal ich zaniesť do vody. Potom sa vrátil a pokračoval vo svojej práci.

Z betónového zábradlia ktosi zvolal:  „Čože to robíš, chlapče?“

„Odnášam do mora morské hviezdice. Ináč všetky zahynú na pobreží,“ odpovedalo chlapča a bežalo ďalej.

„Je ich tu na pobreží na tisíce. Je ich tak mnoho, že ich nemôžeš zachrániť všetky!“ kričal muž. „To sa stáva na pobreží každého mora. Nemôžeš zmeniť veci!“

Chlapča sa usmialo, sklonilo sa, vzalo ďalšiu morskú hviezdicu a hodilo ju do vody a povedalo: „Pre túto hviezdicu som veci zmenil.“

Muž sa na chvíľu stiahol, sklonil sa, vyzul a zostúpil na pobrežie a začal zbierať morské hviezdice a hádzať ich do vody. Po chvíli zostúpili na pobrežie dvaja chlapci a tak zbierali hviezdice už štyria. O pár minút ich bolo už päťdesiat, potom sto, dvesto, tisíc a všetci odnášali morské hviezdice do vody. A tak ich všetky zachránili.

Na zmenu sveta by stačilo, keby niekto, hoci malý, mal odvahu začať.


MŠ Hankovce

Každé Dieťa je dar. Pre dieťa je darom SABI...


Recykluj a separuj, integruj nie segreguj - Materská škola Želmanovce 27

Naše deti a naša MŠ sa zapája do krásneho projektu už 5 rok- presne polovica z Vášho ročníka. Bola to krásna myšlienka, ktorá pomáha nielen nám, naším deťom a škôlkam, ale aj celému svetu. Recyklácia je úžasná vec –dáva veciam novú tvár, nový význam a nový zmysel. Podporou tohto projektu získavame zelený bod pre našu zem. Zem, ktorá je už dosť zdevastovaná, vyplienená a zničená.

Naše deti poznajú VLÁČIK SEPARÁČIK, vedia, že každý vagón ma inú farbu, a každá farba zbiera svoj tovar prichystaný na recykláciu. Ale náš VLÁČIK SEPARÁČIK a jeho farebné vagóny majú aj iný význam. Recykluje aj zlé ľudské vlastnosti, ktoré často bránia integrácií do spoločnosti- či už deťom, dospelým, zdravotne postihnutým, ale aj tým ktorí majú inú farbu pleti. Preto aj naše logo je:

Recykluj a separuj, integruj nie segreguj.

A určite sa potom nám všetkým objaví ten krásny úsmev na tvári.


Prepojenie projektov „Recykluj a vyhraj“ a „Integrácia“ podľa ZŠ v Ľutine

Oba ideové projekty veľmi úzko spolu súvisia. Vďaka integrácii môžeme u našich detí podnecovať porozumenie k odlišnostiam (rasovým, kultúrnym, etnickým...), schopnosť učiť sa z nich a nie len ich tolerovať. Žiakov tak vedieme k tomu, že ak je niekto iný než my, neznamená to, že je lepší alebo horší. V ideovom projekte recykluj a vyhraj, je zasa pekné prepojenie toho, ako sa všetci žiaci spoločne snažia spolupracovať pri triedení odpadu, chránia tým prírodu, prekonávajú bariéry kontaktu, prekonávajú predsudky, zlepšujú komunikáciu a bojujú za spoločný cieľ. V tomto projekte žiaci pochopili, že každý kto sa snaží má šancu byť úspešným.

Slovné logo: „V každom človeku je Slnko, len ho nechať horieť.“


Každý projekt, ktorý prináša nezištnú pomoc má perspektívu. Aj preto je MILK AGRO   v kurze svojimi aktivitami desiaty rok. Obohacuje to najvzácnejšie čo táto planéta má. Deti a prírodu. Každý môže prispieť svojou troškou. MILK AGRO otvorilo prepojením „integrácie“ a „recykluj a vyhraj“ nové možnosti. Akýmkoľvek talentom môžeme pomôcť zdraviu. Spevom, výtvarnou zručnosťou, srdečným a priateľským prístupom, zmyslom pre poriadok. To je najideálnejší spôsob, ako naučiť novú generáciu čistote nielen vo svojom okolí ale aj  zdraviu vo svojom tele. To, čo nám dáva príroda, jej môžeme s láskou a pokorou vrátiť v podobe našich darov a talentov. Máme jedno želanie. Je jedna prosba. Aby sa do týchto aktivít zapojilo čo najviac detí, škôl a vlastne aj dospelých. Aby víziu spoločnosti MILK AGRO cez tieto projekty zdieľali i ďalšie firmy. Nechajme sa všetci osloviť posolstvom zdravia, ktoré je také vzácne...

 1. Jedna myšlienka, jeden cieľ s MILK AGROM ľuďom a prírode pomáhať chcem - Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom
 2. Jedna myšlienka, jeden cieľ s MILK AGROM ľuďom a prírode pomáhať chcem - Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom
 

Základná škola s materskou školou Lipovce, Lipovce 125, 082 36

Fantastická myšlienka  spojiť Integráciu so súťažou Recykluj a vyhraj. Spája všetky deti bez rozdielu. Mali sme možnosť zúčastniť sa koncertu Integrácia očami detí.

Naša predstava prepojenia projektov „Recykluj a vyhraj“ a „Integrácia“  v praxi:

1. Zorganizovať pod záštitou Milk Agra jednoduchú športovú súťaž a pozvať najusilovnejších ,,zberateľov“ tetrapakov a sabi vrchnáčikov. Aj tu by bola možná integrácia a nadviazanie kontaktov medzi deťmi, či školami.

2. Víkend určený pre najusilovnejších zberateľov Sabi produktov - tam by zdravé deti mali na krátky čas na starosti kamaráta s postihnutím. Cieľom by bolo uvedomiť si, že  nie je jednoduché žiť s handicapom.

3. Určite by sme Vám odporúčali urobiť aj menšiu výstavu pre verejnosť z výtvorov Sabi produktov.

Slovné logo:

1. So SABI maškrtíme, tvoríme i súťažíme,
    všetko recyklujeme v lete či v zime.
2. Na Integráciu sa tešíme, lebo spolu s Milk Agrom prírodu chránime.
3. Sabi- mňamky na raňajky,
    ostatné daj do recyklačnej banky.
    Prírodu šetri, pomáhaj
    a deti choré s nami spájaj.
4. Integruj a ostatných rád maj,
    recykluj a o prírodu sa s Milk Agrom staraj.
5. Sabi pochúťky zješ a zvyšok zrecykluješ.


ZŠ Májové námestie Prešov


ZŠ s MŠ Gregorovce

Spoločnosť MILK-AGRO je známa ako spoločnosť propagujúca zdravý štýl života. Na začiatku bola snáď len myšlienka a vôľa robiť niečo nielen pre seba a svoju firmu, ale zároveň pre svoje okolie a celú spoločnosť. Nie nadarmo sa vraví, že kde je vôľa niečo robiť tam je aj cesta, a kde je cesta tam je aj nádej pre niečo lepšie a zdravšie. Je super, že sa MILK-AGRO vybral cestou recyklácie a pomoci. Učí  deti rešpektovať svoje životné prostredie  a zároveň ponúka  nádej deťom, ktoré potrebujú našu pomoc a zvolil si spoluprácu práve s Integráciou. Neostáva sa len pri recyklácii, cez kategórie vlastná tvorba, recepty rozširuje u detí ich fantáziu, kreativitu, tvorivosť. Určite si všetky diela zaslúžia obdiv a úctu. Bolo by super uskutočniť vernisáž pre vysokoškolákov, a tým ich trochu nakopnúť na nový rozmer recyklácie a snáď vymyslieť kategóriu aj pre nich.  My by sme s deťmi  recykláciu rozšírili aj medzi tých, ktorý by radi prispeli k dobrému dielu, no nemajú školopovinné deti , a umiestnili by sme do predajní boxy  na viečka a tetrapaky SABI výrobkov.

Odmenení by boli všetci:  tí čo prispievajú - zľavou na nákup za určitý počet viečok/krabíc, ale aj deti z integrácie, ktoré by z nazberaných viečok a krabíc mohli dostať  príspevok na jednotlivé projekty. Vďaka INTEGRÁCII  je  často  skvalitnený život mnohých detí k lepšiemu.

Preto prepojenie medzi MILK- AGROM a INTEGRÁCIOU vnímame dvoma slovami

ZDRAVO A MÚDRO


Na ZŠ Mukačevská v Prešove takto žiaci vnímajú prepojenie projektov v praxi

NAJPRV DETI SO SABI ZBIERAJÚ, SEPARUJÚ, MAĽUJÚ

POTOM PO VÝHRE VĎAKA MILKAGRU

ZABÁVAJÚ SA

A NA INTEGRÁCII TANCUJÚ.


ZŠ s MŠ Šarišské Dravce

Tak ako spojiť recykláciu a integráciu? Poďme si najprv vysvetliť, čo tieto dva pojmy vlastne znamenajú: Recyklácia je opätovné použitie predtým už použitých materiálov a produktov, no a integrácia je spojenie niečoho/niekoho do jedného celku.

Spolupráca týchto projektov môže byť veľmi zaujímavá. Ako sa vraví, zabili by sa dve muchy jednou ranou. Podľa mňa sú v integrácii dôležité hlavne: ľudskosť, tolerancia, empatia a spolupráca. Bez týchto vecí by tento projekt nebol tým, čím je. Skoro to isté platí aj pri recyklácii. Veď bez spolupráce by sa žiadne odpadky nevyzbierali.

Poďme na spojenie: Mohla by sa vytvoriť akcia zameraná na integráciu. Pozvali by sa telesne a psychický postihnuté deti, ale aj zdravé deti. Spojili by sa akoby medzi nimi nebol žiaden rozdiel. Brali by sa navzájom ako seberovní. Hrali by rôzne hry, tancovali by, spievali. To všetko by robili v pároch – jedno zdravé dieťa a jedno choré dieťa. Navzájom by sa nažili pochopiť toho druhého. A medzi tým by sa do toho zapojila recyklácia. Keďže choré deti nemajú prístup k recyklácii, zdravé deti by im mohli vysvetliť, pomôcť a naučiť ich ako to s odpadom a jeho spracovaním a životným prostredím chodí.

 A na tejto akcii sa môže aj „Recyklovať šťastie.“ Proste, keď svojim milým slovom alebo úsmevom obdarujeme choré, ale aj zdravé deti, tak v nich vyvoláme pocit šťastia, a keď to oni pošlú ďalej, tak akoby sa to šťastie recyklovalo a podávalo ďalej. Veď ako raz jeden múdry človek povedal: „Veľké veci sa dosahujú maličkosťami.“ Alebo „Robiť malé veci s veľkou láskou.“

Veď čo môže byť krajšie ako keď sa choré dieťa, ktoré toho v živote prežilo veľa zlého a smutného, usmeje! Človeku až srdce zaplesá!


MŠ Vlkovce

Spolupráca, prepojenie súťaže Recykluj a vyhraj a Integrácia sú na ideovo najvyššej úrovni. Čím viac budeme šetriť, recyklovať a tým chrániť materiálne a prírodné zdroje, tým budú väčšie naše možnosti na pomoc a podporu tých najmenších, čo to najviac potrebujú. Myšlienka zapojiť už deti do tohto projektu je jedinečná, pretože  im už v útlom detskom veku nenásilnou, hravou formou vštepujeme trvalý návyk triediť, recyklovať odpad, a tak šetriť prírodné a materiálne zdroje, ktoré môžeme potom využiť na iné potrebné aktivity, medzi ktoré patrí aj pomoc a podpora detí v núdzi. Ak naučíme naše deti šetriť prírodné a materiálne zdroje, vyrastie nám nová generácia, ktorá bude pripravená žiť v súlade s prírodou a ľuďmi všetkých rás.


ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy

ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy


Spojená škola (špeciálna) Bardejov

Spojená škola (špeciálna) Bardejov


MŠ Veľký Šariš

Už v materskej škole sa u detí rozvíjajú určité kompetencie/spôsobilosti. V rámci sociálnych kompetencií sa dieťa učí pozerať sa na svet aj očami druhých, akceptovať a rešpektovať multikultúrne odlišnosti detí a dospelých. Učia sa zaujať empatické a pocitové postoje k chorým osobám so zdravotným postihnutím, multikultúrnej a socioekonomickej rozmanitosti ľudstva. Na druhej strane sa oboznamujú s tým, ako citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť, prejavujú vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu, prakticky uplatňujú návyky starostlivosti o prírodu, jej ochranu tým, že recyklujú odpad hlavne kvôli súťaži Milk Agro – Recykluj a vyhraj.

Práve tu môžeme poukázať na vhodnosť prepojenia projektov, kde v rámci rozvíjania spomínaných kompetencií máme možnosť zapojenia sa do súťaže skrášlením prostredia a následnou recykláciou s projektom, kde je verejnosť informovaná o výhodách Integrácie.

Keďže sme sa v minulom ročníku stali výhercami viacerých kategórii, mali sme tú česť zúčastniť sa Integrácie s našimi deťmi. Práve tu mali možnosť oboznámiť sa s myšlienkou tolerancie v akejkoľvek inakosti a odlišnosti. Novým logom by mohol byť názov DETI ZEME.

Bc. Katarína Petríkova, MŠ Veľký Šariš


Základná škola Ľubotice, Strážnická 26

Táto spolupráca je  na vysokej úrovni. Spája deti, prináša  veľkú radosť deťom, organizátorom i účinkujúcim, je obohatením pre všetkých, poteší detskú dušičku i dospelých, ktorí majú srdce na správnom mieste.

Prepojenie projektov by sa mohlo realizovať aj formou súťaží  s názvom

Pomáhajme si navzájom,  Zahrajme sa navzájom či Zabavme sa navzájom.

Mohli by sa vytvoriť družstvá z rôznych škôl  / spojenie integrované a zdravé dieťa / a súťažiť medzi sebou napríklad v skladaní hesla súťaže Recykluj a vyhraj, vo vytváraní nejakého loga či výtvoru zo Sabi viečok, kelímkov či tetrapakov, v tvorení krátkych básničiek - veršíkov na základe daných slov / mlieko Sabi, jogurt Sabi a podobne/, v speve, tanci, či v príprave  jedla s použitím výrobkov SABI s názvom hľadá sa šefkuchárik SABI. Každý mesiac by mohlo súťažiť napr. 5 škôl a víťazná škola by postúpila do finále.

Slovné logá:

 1. Ak separujeme odpad - vyhrávame,
  Ak separujeme deti - prehrávame.
 2. Separujme odpad, nie deti.
 3. Separujme odpad, integrujme deti.
 4. Separácia odpadu – integrácia detí. Nie naopak.
 5. SABI – Separujeme a budujeme  integráciu.
 6. Recykluj a vyhraj,
  integruj a neprehraj.

Iveta Kapustíková, Materská škola Ul. Dargovských hrdinov 066 01 Humenné, učiteľka

Môj názor na spoluprácu projektov „Recykluj a vyhraj“ a „Integrácia“, ako vnímam ideové prepojenie týchto projektov. Moja predstava o prepojení projektov v praxi...

Naša materská škola saprvýkrát zapojila do projektu „Recykluj a vyhraj“ v tomto šk. roku. Od začiatku sa mi zdal celý projekt veľmi zaujímavý a rozhodla som do neho zapojiť našu triedu – malých predškolákov, deti 5 – 6 ročné. Zapojili sme sa do niekoľkých kategórií, čo nám zároveň pomohlo  pochopiť význam celého projektu, teda aj ideové prepojenie oboch.

Recyklácia znamená opätovné využitie už použitých materiálov – papiera, obalov, plastov, kovov a iných. V prípade Vášho projektu ide o recykláciu obalov z mliečnych výrobkov Milk-Agro.... jogurtov, vrchnáčikov, mlieka, acidofilných výrobkov...v našom poňatí majú tieto tzv. zdravé mliečne produkty význam pri elementárnom chápaní významu zdravej výživy u detí predškolského veku. Rodičia i deti spolupracovali na tom, aby sme nazbierali čo najviac obalov produktov Milk-Agro. Malo to mnoho plusov, deti sa naučili nové poznatky o význame mlieka a mliečnych výrobkov,  ich pôvod, spracovanie mlieka, vedia, že slovenská firma kde sa vyrábajú má meno Milk-Agro, nakupujú jej výrobky v danom obchode, vedia, kde sídli. Nie zanedbateľným faktom je, že sa jedná o slovenskú firmu, teda o slovenské výrobky, ktoré majú svoju dobrú povesť. Vedia, že z  tzv. odpadu  sa môžu aj ich pričinením stať veľmi zaujímavé postavičky, hračky, dopravné prostriedky a iné fantastické  vecičky na hranie, pričom si deti rozvíjajú fantáziu, zručnosti, pracujú s odpadovým materiálom. V rámci edukačnej aktivity sme zhotovili zdravý mliečny tanierik, vymaľovali ho...z obalov jogurtov, vrchnákov. Teda prepojenie v praxi je široké...od rozvoja logického myslenia, reči, uvažovania, hodnotenia, k rozvoju tvorivosti - skomponovania  piesne, básne, pečenie, vytváranie produktov  rôznymi technikami, po uvedomovanie si  dôležitosti ochrany zdravia, zdravého životného štýlu, stravovania, chápanie významu triedenia  odpadu, opätovného spracovania obalov ... a to všetko už od útleho veku.

Recykláciou odpadového materiálu /obalov zo  slovenských  mliečnych výrobkov / sa pomáha celému Slovensku. Školy  vlastne šetria naše  životné prostredie, prírodu...stromy.., ovzdušie, teda aj ľudí a napomáhajú  k ich kvalitnejšiemu životu. Už v MŠ učíme deti separovať odpad, vedia, na čo slúžia jednotlivé kontajnery a tým tiež napomáhajú recyklácii.

Integrácia zase znamená niečo ako zjednotenie, scelenie, spojenie častí do jedného celku. Teda zapojenie detí, rodičov, učiteľov , prepojenie nás ľudí navzájom - zdravých i chorých, pomoc... Zaujímavé kategórie ako Malý kuchár a skomponovanie vlastnej piesne o výrobkoch Sabi  boli tiež akýmsi prepojením, scelením... Myslím, že cieľom projektu je prepojiť zručnosti, tvorivosť, nápaditosť detí, učiteľov, ale aj uvedomovanie si súvislostí, spolupráce, podieľanie sa na recyklácii, znovuzrodení, ochrane životného prostredia, spájania častí v celok, niečo ako PUZZLE..,  že  jednotlivé časti sú súčasťou celku a keď všetko do seba zapadne, splní to svoj účel -  myslím tým všetky kategórie -  zber obalov, vytváranie  nápaditých dielok, pieseň, chutné jedlo, zber hračiek pre iných – teda i spolupráca rodiny a školy. Inak by projekt nesplnil svoj účel.

Deti  sa učia hravou formou ako zdravo žiť, vedia, že  niektoré druhy odpadu ...papier, plasty, kovy, sa dajú recyklovať a tiež slúžia ako materiál na vytváranie zaujímavých diel...výrobkov, kde si zase rozvíjajú svoje zručnosti. Aj tým, že priniesli hračky z domu, hračky vo výbornom stave a chcú ich venovať deťom z rôznych zariadení, hovoria o spolucítení s deťmi postihnutými, z domovov a rôzne, kde chýbajú hračky a vedome ich radi potešia. Teda projektom sa rozvíja i spolucítenie s deťmi z iného prostredia ... ochota obdarovať iné deti, urobiť radosť niekomu...Keď našich najmenších vedieme k spolupatričnosti, spolucíteniu, priateľstvu, láske, radosti z úspechu kamaráta, nezištnému skutku akým je aj potešenie hračkou iné dieťa, sme na dobrej ceste...z takéhoto dieťaťa vyrastie zodpovedný, milý, láskavý, obetavý, rozumný človek, ktorý zdravo žije, váži si svoje zdravie, rád pomáha, chráni životné prostredie, seba aj ostatných...teda život na Zemi... a takých ľudí tu potrebujeme...stále viac a viac....

Recyklácia – znovuzrodenie / Integrácia – urob radosť iným a poteš svoju dušu...

Logo projektu by som napísala takto  -  ÚSMEV PRE VŠETKÝCH


ZŠ Vislanka

Integrácia, integrácia - jeseň, leto, jar či zima, so SABI je všetkým príma!

ZŠ Vislanka


Ďakujem vám spolužiaci - MŠ Bajerovce

Pretože ste mi toho dali veľa

Recykluj a integruj

To čo je nepotrebné, to čo vietor roznáša po poli a kazí nám dojem z našej krásnej prírody, to by pri troche snahy a ochoty mohlo pomôcť niekomu, kto to najviac potrebuje. Aj my sme sa takto rozhodli a do práce pustili.

Práve ona je naším dôvodom

Našim cieľom je zúčastniť sa súťaže a snom je výhra pre našu spolužiačku Kiaru, ktorej rodina sa ocitla v neľahkej finančnej situácii práve kôli chorobe jej najbližších. Z jej emócii dennodenne čítame smútok a utiahnutosť. To čo my berieme ako samozrejmosť, je pre ňu veľkým pokladom. Určite by sa potešila novej hračke, knihe či super rifliam a nie to už značkovým teniskám.

Triedenie odpadu

Sme žiaci 1-4.ročníka základnej školy s materskou školou v Bajerovciach. Aj tohto roku sme sa zapojili do zberu nepotrebného odpadu v rámci environmentálnej výchovy a centra Zelené žabky pretože naším heslom je ,, Zem nie je na jedno použitie!“

Zbierali sme najmä obaly z produktov Milk Agro

Takto sme to triedili a do kopy skladali ...

Z častí odpadu sme vyrobili rôzne výtvory a zapojili sa do súťaže Milk Agro.

Aj túto tašku jej iba niekto daroval...

Hračky si musí najprv vyrobiť, až potom sa môže hrať

A tak sme tu, v zberných surovinách a nepotrebný odpad predáme, za peniažky jej kúpime, to čo si ona sama zaželá. Lenže to je všetko málo a nám by sa viac žiadalo. Aj písací stolík by ju potešil a z učenia radosť urobil.

A tak ako výmyselníci plní fantázie do práce sme sa dali a krásne výtvory sme zrealizovali. Celú zasneženú cestu nám bude prerážať náš krásny zavalitý sloník Sabinka a za ním sa ľahučko budú kĺzať sane so snehuliakom, ktoré nám privezú výhru v podobe úsmevu na tvári Kiary, ktorý u nej nie je samozrejmosťou.

Práve tete Eve ďakujem za to, že som sa neocitla v detskom domove. Ďakujem jej za trpezlivosť, ochotu, láskavosť a milé materinské slová.

Učenie by bolo pre mňa krásna vec, keby za mnou bola aj teplučká pec. Na poličke plno hračiek a na stole... Ďakujem Vám moji milí, že ste mi tento deň tak krásne pripravili, že som aspoň trošku šťastná a v zrkadle Kiara krásna.

Milá Kiara

Hoci je nás len jedenásť, dobré srdce máme, veľakrát radi šantíme, ale aj navzájom si pomáhame. Aj tebe Kiara naša z celého srdca pomôcť chceme, aby si bola šťastná, aby si už nikdy nepociťovala biedu, utrpenie. Aby tvoje líca vždy šťastím žiarili a s radosťou medzi nás chodili. To ti teda prajeme, že ťa radi máme aj keď to stále takto nevyzerá s láskou ťa každé ráno vítame.

Ďakujem...